+ BLOG

OFEROWANE FORMY ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW IT W 2020 ROKU

zjedź niżej
OFEROWANE FORMY ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW IT W 2020 ROKU

Umowa o pracę czy zdecydowanie B2B? Przeanalizowaliśmy ostatni kwartał roku 2020 zastanawiając się nad wpływem pandemii na rynek IT w Polsce. W dzisiejszym artykule podsumowujemy wszystkie miesiące 2020 wyciągając wnioski na temat rodzajów zawieranych umów o pracę/współpracę. Oto nasze zestawienie.

 

W przeprowadzonej analizie zebraliśmy wszystkie projekty DCG realizowane za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji we wszystkich kwartałach 2020 r., do wykonania których poszukiwaliśmy Specjalistów IT. W sumie w badanym okresie poddanych weryfikacji projektów było łącznie 425.

 

W 2020 DECYDUJESZ TY

Analizując cały 2020 rok zaobserwowaliśmy, że największa liczba projektów, które były realizowane z ramienia DCG dotyczyła tych ofert, gdzie decyzja o formie zawieranej umowy była pozostawiona Kandydatowi. Forma ta określana była w opisach naszych projektów jako DOWOLNA i dotyczyła 51% wszystkich analizowanych przypadków, czyli w sumie 218 projektów. Na drugim miejscu znalazły się projekty, gdzie Specjalistom IT oferowana była współpraca oparta wyłącznie na kontrakcie B2B.  Ta forma w naszych zestawieniach osiągnęła niemal 29% (122). Umowa o pracę znalazła się na trzecim miejscu. Ten rodzaj zatrudnienia był oferowany w blisko 20 % wszystkich projektów (84). Zestawienie procentowego udziału poszczególnych form, w skali całego roku, we wszystkich projektach prezentuje wykres poniżej.

 

FORMY ZATRUDNIANIA SPECJALISTÓW IT

 

PERSPEKTYWA KWARTALNA

Postanowiliśmy przyjrzeć się tym proporcjom w skali poszczególnych kwartałów, z naciskiem na ostatni kwartał, którego do tej pory jeszcze nie opisywaliśmy w naszych publikacjach. W Q4 poddaliśmy analizie 98 projektów. Na bazie informacji z ostatnich trzech miesięcy 2020 roku, pozyskanych z weryfikacji naszych projektów wyciągnęliśmy wnioski na temat preferowanych czy oferowanych rodzajów umów.  I tak, w Q4 najczęściej, bo w blisko 47% wszystkich przypadków, oferowane były umowy na B2B. To duża zmiana wzrostowa w porównaniu z innymi kwartałami pandemicznego roku i najlepszy wynik kwartalny tej formy w skali dwunastu miesięcy 2020 roku. Tylko w porównaniu z trzecim kwartałem współpraca oparta na kontrakcie B2B była oferowana dwa razy częściej.

Drugą pozycję w zestawieniu czwartego kwartału zajęły oferty, w których decyzję o formie współpracy pozostawiono samym Specjalistom IT. Forma ta, określana jako DOWOLNA UMOWA, osiągnęła poziom 30%. W zestawieniu z innymi kwartałami to najniższy wynik kwartalny tej formy. Może to oznaczać, że poszukujący specjalistów IT pozostawili w większości decyzję o formie zatrudnienia po swojej stronie. Ostatnią pozycję zajęły projekty realizowane w oparciu o umowę o pracę (UoP) – 23%.  Zastanawiający jest jednak fakt, że chociaż propozycje realizacji zadań w oparciu o UoP zajęły trzecią pozycję w ostatnim kwartale, to jednak w skali roku był to najlepszy wynik tej formy, zbliżony do Q1.

Wykres poniżej pokazuje dynamikę zmian, jakie zachodziły w poszczególnych kwartałach roku. 

FORMY ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW IT

 

WOLNOŚĆ WYBORU KWARTALNIE

DOWOLNA forma współpracy, choć była proponowana najczęściej w skali całego roku, w ostatnim kwartale była proponowana zdecydowanie rzadziej. Co ciekawe, kiedy poddaliśmy analizie cały rok 2020 z uwzględnieniem wyłącznie projektów tych elastycznych/dowolnych, widzimy, że ich popularność malała z każdym kwartałem. W całym 2020 roku DOWOLNA forma zatrudnienia była oferowana w sumie w 218 projektach. W Q1, tuż przed wybuchem pandemii, elastyczność wyboru umowy była w najlepszym rozkwicie. Aż 69 projektów, czyli 32% stanowiły właśnie projekty, gdzie kandydat miał wybór i mógł decydować o formie zatrudnienia. W Q2 było ich nieco mniej, bo 28% czyli 61 projektów. Kwartał trzeci, czyli ścisły czas trwania pandemii to jeszcze mniejszy udział procentowy – a mianowicie 27%, czyli 59 projektów. Najbardziej widoczną zmianę dostrzegliśmy w Q4 – tylko 13% (29 projektów) jest z tzw. „wolną decyzją Kandydata”. Opisywane proporcie dowolnej formy zatrudnienia we wszystkich kwartałach 2020 prezentuje wykres poniżej.

 

FORMY WSPÓŁPRACY 2020 

POPULARNOŚĆ B2B

Spore zmiany można zauważyć również w projektach, które opierały się wyłącznie na kontraktach B2B. W skali roku ta forma współpracy była oferowana w 122 projektach. Zaobserwować możemy niewielką sinusoidę, która w zależności od sytuacji w branży reagowała niemalże identycznie. W Q1 ilość projektów na B2B wynosiła 20% (24 projekty) wszystkich projektów B2B w roku. Po wybuchu pandemii, czyli w kwartale drugim, popyt na Kandydatów chętnych na B2B delikatnie wzrósł i wyniósł 25% (31 projektów). W Q3 dostrzegliśmy spadek do poziomu 17% (21 projektów). Największą zmianę zaobserwowaliśmy w Q4. To wtedy odnotowaliśmy największy wzrost projektów na B2B. W tym kwartale aż 38% (46 projektów) względem całego roku stanowiły kontrakty. Opisywane proporcje prezentuje wykres poniżej.

B2B - FORMA ZATRUDNIENIA 

A CO Z UoP?

Umowa o pracę (UoP) określana jako jedna z najbezpieczniejszych form zatrudnienia również przeszłą swoją rewolucję. W zestawieniu rocznym wszystkich form współpracy zajęła ostatnią pozycję. W 2020 roku, w sumie oferowaliśmy ją specjalistom IT w przypadku 84 projektów IT. Analizując rozłożenie proporcji w kwartałach tylko tej formy zauważyliśmy, że w pierwszym kwartale oferowaliśmy ją zdecydowanie najczęściej. Projekty, które dotyczyły właśnie zatrudnienia w oparciu o UOP stanowiły 31%(26 projektów) wszystkich projektów tego typu w skali roku. W Q2, a więc w okresie pierwszej fali pandemii odnotowaliśmy spadek ofert z tą formą zatrudnienia. W Q2 liczba projektów na UoP stanowiła już tylko 19% (16 projektów). Po tym czasie, w okresie tzw. małej stabilizacji – w Q3 - liczba projektów zaczęła delikatnie wzrastać. W trzecim kwartale wynosiła 23% (19 projektów). Ostatni kwartał to utrzymanie tendencji wzrostowej. W Q4 27% czyli 23 projekty stanowiły te, w których oferowana była umowa o pracę. Wykaz opisywanych proporcji prezentuje wykres poniżej.

 

UOP FORMY ZATRUDNIENIA

 

WNIOSKI:

Jak już wspomnieliśmy w poprzednich publikacjach, zauważyliśmy wpływ pandemii na rodzaj oferowanych form zatrudnienia. Ostatni kwartał roku to druga fala pandemii a reakcja na nią jest widoczna w oferowanych formach zatrudnienia. W ostatnim kwartale roku pracodawcy w większości pozostawiali decyzję w obszarze formy zawieranej umowy po swojej stronie, proponując najczęściej kontrakt B2B, pozwalający im na największą elastyczność. Ciekawy jest jednak fakt powolnego wzrostu propozycji współpracy opartych na UoP. Choć ostatni kwartał to wciąż ostatnia pozycja tej formy w rankingu, jednak tendencja wzrostowa napawa pewnym optymizmem. Czy utrzyma się w nadchodzących miesiącach? Jeśli tak, będzie świadczyła o powolnym dostosowywaniu się rynku do pandemicznej rzeczywistości i powrocie do pewnego rodzaju normalności. W dalszym ciągu będziemy się więc przyglądać sytuacji w sektorze IT i prezentować wyniki naszych obserwacji. Oczywiście są one jedynie naszą perspektywą i naszym głosem o sytuacji w branży, jednak niezmiennie stanowią dopełnienie innych analiz prowadzonych przez inne podmioty. Rozpoczął się 2021 rok. Czy przyniesie znaczące zmiany? Będziemy badać zjawiska zachodzące na rynku i oczywiście powrócimy z odpowiedziami na nurtujące nas wszystkich pytania. Stay tuned!

BADANIE IT
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE